186

دیروز عصر بود زنگ زدی و کلی گفتیم و خندیدیم از همون خنده هات که من عاشقشونم ...

اما ٢ ساعت بعد که اس دادم بهت جواب ندادی... یک ساعت بعد ... دو ساعت بعد ... سه ساعت بعد...

هیچ خبری نشد که نشد .. تا امروز صبح که یه اس خالی دادی و ظهر هم گفتی حالت خوب نبود و باز غیبت زد....

نمی دونم باید نگران کی باشم؟؟ تو ؟؟؟ مامانم ؟؟؟ "‌مامانم می دونی که نمونه برداریو " ....

تمام وجودم انگار درد می کنه ... کی به داد ِ من برسه؟

 

/ 0 نظر / 5 بازدید