265

شعر هایم بوی دلتنگی گرفته اند

حالا که دیگر یادت هم در خاطراتم گم شده

دلتنگی از سر نبودن نامت / حرفت ...

اما هنوز !

گاه به خاطرم می آیی...

با همین لبخند گیرا

گاه از خاطرم میروی با آن دزدیدن نگاهت...

شعرهایم را دست تو می سپارم 

شاید روزی بر زبانت جاری شوند 

 

به کسی که ...../

 

/ 0 نظر / 5 بازدید