235

این چه دوست داشتنیست !

می گوید " دوستش ندارم"

هیچ راهی نمانده

چون پرنده ای رهایش کنید

واقعیت را نتوانم پذیرفت

در رویای با او بودن 

غرق خواهم شد 

/ 0 نظر / 5 بازدید