228

مقابلت که می نشینم

ذهنم از واژه ها تهی می شود

نگاهم که می کنی 

حرفم را می خوانی

اعجاز عشق اینجاست

چه تماشایی دارد 

/ 0 نظر / 2 بازدید