197

اینجا درختان هنوز در سر جای خود ایستاده اند

خورشی کار همیشگی اش را می کند

گنچشکها هنوز سر هر چیزی دنبال هم می پرند

مترسک پیر هنوز بعد از این همه سال به همان مزرعه خود قانع است

آسمان ...

آسمان هنوز بعد از هر دل گرفتن چشم هایش تر می شود و زمین را از اشک خیس می کند

قاصدک ها برای هر خبری بال می گشایند به آسمان

و من در میان این همه هنوز احساس تنهایی می کنم

هنوز بغض سالها در گلویم است

هنوز اما زندگی می کنم

/ 0 نظر / 5 بازدید