190

دیروز ... دیروز ... دیروز

عجب روزی بود دیروز ... همشو گریه کردم

اخه می ونی ۵ شنبه گوشیه مریم گم شد و کل عکسامون توی گوشیه بود .. عکسای عروسی....

واااای چه حالی داشتم و دارم ...

چقدر دعا کردم واسه عکسا هیچ اتفاقی نیافته ...

کاش اونی که گوشیو برده ادم عقده ای نباشه و سو ء استفاده نکنه

بهت گفتم .. خیلی خونسرد برخورد کردی ... وقتی بازم بهت می گفتم بازم خونسرد بودی .. نمی دونم به خاطر من بود این بر نوع برخورد یا چون تقصیر من نبوده فکر می کنی نباید تند برخورد کنی ...

خــــدایا بازم اومدم پیشت بازم دعا دارم بازم درخواست دارم ... خدایا فقط خودت می تونی کمکمون کنی .. آبرومونو حفظ کن ... ناراحت

خــــــــــــــــــــــــــــــدایا به فریادم برس

/ 0 نظر / 7 بازدید