211

امروز رییس نبود دفتر رفته بود کرمان بهت گفتم بیا ... " با چه دل خوشی"

بعد می دونی تو چی گفتی؟؟ " من باید به بقیه ی کارهام هم برسم "

این چندمین باری بود که بهت گفتم بیا و تو کاراتو بهانه کردی ... و گفتی کار داری ...

می دونی جالب کجاست؟

اینه که تا ساعت 12 خواب بودی و .......

 

ف.....ه نیستم اگه بازم بهت بگم بیا 

/ 0 نظر / 8 بازدید