253

می شمارم روزهای رفته و نیامده را 

از تابستان آن سال تا پاییز امسال

دیر زمانیست

فقط صدای غم  شنیده می شود

شکایتی نیست

دوستت دارم های تو 

"کار داد دست دل من "

با چشم می بینم ات 

افسوس که دستم به تو نمی رسد

/ 0 نظر / 6 بازدید