185

گفتی : بار ســــفر ببند

این دنیا جــای ماندن نیست

نگاهت می کنم شایــد بخــواهی مانــدنم را

.... هیــــــچ....

- گریه هایــم کجاست ؟

- خنده هایم کــو؟

- بغضم را هم بــده...

همه را بگذار در صنــدوقچه ی خاطــراتم با خــود می برم

اما ... بی تو نمی خواهم چیزی ببینم

چشم هایم بــرای تو ...

در گوشم نجــوا می کنی بالهــایت را هم ببر...

مقصدت را می دانی؟ "بانــو "

مــی روم ...

حواسم را پرت می کنم دلــم را جا بگذارم " دار و نــدارم "

شاید ... روزی ... تنــهایی کلافــه ات کند

نــگاه کن

دلــم اینجاست " پیــش تــو "

/ 0 نظر / 6 بازدید