215

امروز گفتم :

زنگ می زنم به خواهرش و قرار 5 شنبه رو کنسل می کنم .... " هفته ی قبل اومدن دفتر  و من موکول کردم به این هفته "

اخه دو سه روزه با هم در این مورد داریم حرف می زنیم تا  دیشب که کامل باهات حرف زدم و ..... 

خواست ِ خداست لبخند  " خوشحالم "

/ 0 نظر / 8 بازدید