249

متنفرم از این روزارو

انقد که دلم می خواد بیارمشون بالا .../

با هم حرف می زنیم اما / کاش حرف نمی زدیم / اصلاًَ خوشم نمیاد از این حالت /

اون موقع که نبودی / شاید خودم خواستم که نباشی / از ناراحتی داشتم دق می کردم / اما حاللا هم که هستی انقد رفتارت بد /سرد/ بی تفاوت / شده که حال آدمو بد میکنه

نمی خوام این روزارو /

/ 0 نظر / 9 بازدید