229

می بینی ؟

آنقدر دور تا دور رابطه مان را دیوار کشیدند

که همان خوشحالی اندک میان من و تو 

پر کشید

مجبوریم دزدکی

به زور هم که شده

تنهایی بخندیم ، غذا بخوریم ، راه برویم 

و دزدکی 

به هم نگاه کنیم 

/ 0 نظر / 8 بازدید