279


این بار که بـــاران بارید

چترت را باز نکن

بگذار خیس ِ محبت معبود شویم

حال که مهرش را قطره قطره بر ما می بارد

چترت را باز نکن

بگذار بـــاران ...

تکرار ِ این روزها را بشوید و با خود ببرد

می دانم ...

تو هم دلتنگ ِ روزهای تازه ای/ از جنس ِ بهار

چترت را باز نکن...

"این بـــاران چتر نمی خواهــــــد"

/ 0 نظر / 4 بازدید