247

یادم نبودن های تو را فراموش کرده

شادمانه دفتر شعرم را می گشایم 

تا برایت غزلی بنویسم 

راستی با این واژه ها چه کنم 

که این گونه بی احساس به هم متصلند

بی حوصله و بی شعر 

پلکهایم روی هم می افتد 

صدایی در گوشم پیچید 

یادش تو را فراموش 

/ 0 نظر / 5 بازدید