244

حالا که رفته ای 

این ثانیه ها ، این دقیقه ها 

پشت به پشت هم در گذرند

من اینجا نشسته ام !

نظاره گر عبور این همه ثانیه 

به سوی من باز آ، باز آ

چون بهار که به جنگل باز می گردد

آنقدر بزرگ هستی که 

من ، احساس پادشاهی می کنم 

زمانی که در کنار تو گام بر می دارم !

/ 0 نظر / 5 بازدید