290

می دونی یادم به چی افتاد 

اون روزای اول 

روزایی که تازه با هم آشنا شده بودیم ....

سوالایی که ازم می پرسیدی / چی دوس دارم / چه رنگی / چه غذایی ....

اصلاً فکر نمی کردم اینجوری بشه / البته می دونم اون اولا قصدمون ازدواج نبود اما خوب بعدش که بود.... 4 ســــــال به امید اینکه یه روز روز رسیدن ِ رو زندگی کردیم و آخرش به اینجا که هستیم رسیدیم ! اون هم با یه دلیل مسخره که خودتم می دونی مسخره اس ....

نمی دونم من واگذارش می کنم به خدا"م" 

هر چی اون بگه من میگم چشم / 

/ 0 نظر / 7 بازدید