275

چه غم آلود است

قدم زدن در جاده ای که رده پای تو در آن پیداست!

قدم به قدم

گذاشت پا جای پای تو !

شمردن قدم های آرامت وقت رفتن

بگو ...

چند قدم دیگر باید پیش بروم 

تا به تو برسم

دستت را بگیرم / بخندیم 

و بازگردانمت به خودم ...

/ 0 نظر / 6 بازدید